پلاستیک قربانی البرز در زمینه تامین محصولات پلاستیکی آماده ارائه خدمات به کلیه متقاضیان می باشد. تولید و فروش گـالنهای ۲۰، ۳۰ ،۴۰ ،۵۰ ،۶۰ ،۷۰ و ۸۰ لیتری دهان باز وطوقه دار فـلزی و پلاستیکی و گالنهای صنعتی ۱۸ ،۱۷ ،۱۰ ،۲۲ ،۲۰ لیتری می باشد. در این مجموعه سعی کردیم تا با بهره گیری مناسب از امکانات و نیروی انسانی و همچنین راهکارهای آموزشی مربوطه گامی موثردر رشد تکنیک تولید وتوسعه صنعت کشور داشته باشیم.